Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/2013, 85/2015).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj ovoga Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Veterinarskoj stanici Đurđevac d.o.o. pisanim putem, te je potrebno ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati :

- na adresu Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o., Kolodvorska 2, 48350 Đurđevac
- ili kontaktirati: službenika za informiranje mr Vlado Rep, dr.med.vet.
- elektronička pošta uprava@vet.hr
- telefon: +385 48 811 448
- fax: +385 48 811 448
- ili donijeti osobno u Veterinarsku stanicu Đurđevac d.o.o. od 7,00 do 15,00 sati


TOP